Ñàíàòîðèé "ÞÃ" Ñàíàòîðèé "ÞÃ" Ñàíàòîðèé "ÞÃ" О сауне    Меню   Цены   Контакт   Фото
Ñàíàòîðèé "ÞÃ"
Ñàíàòîðèé "ÞÃ"


САУНАКОНТАКТЫ

Наш Адрес:

394029 г.Воронеж
ул. 9 января 254

тел: 42-55-42
факс: 79-94-22

 

 

 

Если  у  вас  возникли  вопросы ,   то

 просим позвонить Вас по тел. 42-55-42 

 

 

 


 


 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ »
394029 г.Воронеж
ул. 9 января 254

тел: 42-55-42
факс: 79-94-22

Ëó÷øèé îòäûõ â Ñî÷è â ñàíàòîðèè "ÞÃ"Îòäûõàòü õîðîøî, à õîðîøî îòäûõàòü - åùå ëó÷øå
Ëó÷øèé îòäûõ â Ñî÷è â ñàíàòîðèè "ÞÃ"
Hosted by uCoz